start

Pomoc materialna

Studenci studiów magistesrskich (II stopnia) - wnioski o przyznanie pomocy materialnej

Uwaga Studenci studiów magisterskich (II stopnia)!

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na studiach II stopnia

na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student I roku studiów II stopnia, który:

a) uzyskał za ostatni (czwarty) rok studiów inżynierskich I stopnia wysoką średnią arytmetyczną ze wszystkich modułów objętych planem studiów i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, uzyskane w trakcie ostatniego (czwartego) roku studiów I stopnia.

b) ukończył studia inżynierskie I stopnia nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia studiów II stopnia w PWSZ Krosno.

d) znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

e) złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 15 marca 2019 roku (w sekretariacie Instytutu Politechnicznego przy ul. Wyspiańskiego)

Wzór wniosku i dokumentacji osiągnięć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – studia II stopnia

2. Średnia ocen  uzyskana na ostatnim (czwartym) roku studiów I stopnia (załącznik nr 1)

3. Osiagnięcia naukowe, sportowe, artystyczne zdobyte na ostatnim (czwartym) roku studiów I stopnia (załacznik nr 2)

4. Punktacja za średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane uzyskane na ostatnim (czwartym) roku studiów I stopnia (załącznik nr 3)

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY wystawiane przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) WAŻNE ABY BYŁY OPATRZONE PROPOZYCJĄ  PUNKTÓW zgodną z punktacją za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe uzyskane na ostatnim (czwartym) roku studiów I stopnia.


Uwaga Studenci studiów II stopnia!

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
na studiach II stopnia

oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni na rok akademicki 2018/2019

 

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2017 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 850 zł.

B. Termin składania wniosków: 1115 marca 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 12:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, (Dział Studiów, pokój nr 07, parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 9 i 16 marca 2019 r. w godzinach od 08:30 do 10:30 w obiekcie przy ulicy Wyspiańskiego 20 (Turaszówka).

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą część (1 i 2 strona), i drugą część (3 stronę) wniosku oraz załącznik nr 3 (oświadczenie studenta, które student składa w imieniu całej rodziny). Trzecią stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym poniżej druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.
Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny (oprócz standardowych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego) składa oświadczenie (załącznik nr 1 - jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego (wedlug wzoru - jeśli  prowadzi działalność na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) - szczegóły w wyjaśnieniach.
Załącznik nr 4 składa student jeżeli miesięczny dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200 zł. Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.

F. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2017 r. wynosi 3.399 zł. Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny składa oświadczenie (załącznik nr 5 - jeśli nie posiada żadnego gospodarstwa rolnego) lub przedstawia zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta bądź nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (gdy gospodarstwo rolne posiada).

G. UWAGA. Każda osoba wpisana we wniosku (z wyjątkiem wnioskodawcy) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku. W imieniu osób niepełnoletnich lub nieposiadajacych zdolności do czynnosci prawnych ową zgodę podpisuje rodzin/opiekun prawny - załącznik nr 6

 

Załączniki:

1. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta

2. Pierwsza i druga strona wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – studia II stopnia

3. Trzecia strona wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (wyliczenie dochodu)

4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie – brak ryczałtu) - studia II stopnia

5. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód zerowy) - studia II stopnia

6. Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie studenta – dochody nieopodatkowane wliczane do dochodu rodziny) - studia II stopnia

7. Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód poniżej 200zł) - studia II stopnia

8. Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie – brak gosp. rolnego) - studia II stopnia

9. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – gdy członek rodziny rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu bądź karty podatkowej

10. Tabele dotyczące ustalenia dochodu dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu lub karty podatkowej

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członka rodziny

12. Oświadczenie o utrudnionym dojeździe do uczelni - dla studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domu studenta lub na kwaterze prywatnej

 

 


Uwaga Studenci studiów II stopnia!
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria produkcji w roku akademickim 2018/2019 należy składać w dniach 1115 marca 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 12:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, (Dział Studiów, pokój nr 07, parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 9 i 16 marca 2019 r. w godzinach od 08:30 do 10:30 w obiekcie przy ulicy Wyspiańskiego 20 (Turaszówka).

O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego - studia II stopnia) [Wnioski można przesyłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego].

 

ZAPOMOGA
Wniosek o zapomogę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o przyznanie stypednium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - STUDIA I STOPNIA

 

    

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2018/2019


Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2017 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 850,00 zł.

B. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

C. Student składa pierwszą część (1 i 2 strona), i drugą część (3 stronę) wniosku oraz załącznik nr 3 (oświadczenie studenta, które student składa w imieniu całej rodziny). Trzecią stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym poniżej druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.
Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny (oprócz standardowych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego) składa oświadczenie (załącznik nr 1 - jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego (wedlug wzoru - jeśli  prowadzi działalność na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) - szczegóły w wyjaśnieniach.
Załącznik nr 4 składa student jeżeli miesięczny dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200 zł. Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.

D. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2017 r. wynosi 3.399 zł. Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny składa oświadczenie (załącznik nr 5 - jeśli nie posiada żadnego gospodarstwa rolnego) lub przedstawia zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta bądź nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (gdy gospodarstwo rolne posiada).

E. UWAGA. Każda osoba wpisana we wniosku (z wyjątkiem wnioskodawcy) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku. W imieniu osób niepełnoletnich lub nieposiadajacych zdolności do czynnosci prawnych ową zgodę podpisuje rodzin/opiekun prawny - załącznik nr 6

Załączniki:

1. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta

2. Pierwsza część wniosku (strona 1 i 2) o przyznanie stypendium socjalnego

3. Druga część (3 strona) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (wyliczenie dochodu) - format .XLS

4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie - brak ryczałtu)

5. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód zerowy)

6. Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie studenta - dochody nieopodatkowane wliczane do dochodu rodziny)

7. Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód poniżej 200zł)

8. Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie - brak gosp. rolnego)

9. Załacznik nr 6 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - dla każdej osoby trzeciej wpisanej do wniosku (z wyjątkiem wnioskodawcy)

10. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego - gdy student lub członek rodziny rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu bądź karty podatkowej

11. Tabele dotyczące ustalenia dochodu dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu lub karty podatkowej

  

 

Uwaga Studenci studiów I stopnia! Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych


O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego) [Wnioski można przesyłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego].

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito